Ինչպե՞ս օգտվել

Հարգելի ընթերցող: Դու նույնպես կարող ես կիսվել քո նյութերով, մտքերով, նկարներով կամ տեսանյութերով COMMENT.am-ում: Դա դժվար չէ: Պետք չէ գրանցվել: Ընդամենը տեղադրիր նյութի, տեսանյութի լինկը, գրիր տեքստը, կամ վերբեռնիր լուսանկարը նշված հատվածում և սեղմիր Հրապարակել: Եթե դժվարանաս հետևիր ստորև ներկայացված դիդակտիկ ցուցումներին:

Ինչպե՞ս օգտվել
Ինչպե՞ս օգտվել